Polski

Sekcja Konstrukcji Hydrotechnicznych

Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

27 | 05 | 2018

Program

Założenia programowe i formy działalności SEKCJI KONSTRUKCJI HYDROTECHNICZNYCH w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN na okres kadencji 2016 – 2020

Zagadnienia podejmowane w Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych KILiW PAN

Metody projektowania, wykonawstwa i utrzymania budowli piętrzących, w tym modelowania matematycznego i obliczania konstrukcji hydrotechnicznych, monitoringu ich pracy oraz oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obciążeń wyjątkowych i analizy ryzyka.

Najważniejsze punkty programu działalności Sekcji u w bieżącej kadencji:

Wyznaczanie kierunków rozwoju nauki w obszarze hydrotechniki. Dyskusja i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz tematyki badawczej realizowanej w obszarze dyscyplin naukowych w dziedzinie hydrotechniki. Inspirowanie, inicjowanie, koordynacja, realizacja tematyki badawczej w obszarze dyscyplin naukowych w dziedzinie hydrotechniki, ważnej z naukowego i utylitarnego punktu widzenia. W bieżącej kadencji w trakcie posiedzeń są organizowane mini seminaria zawierające, minimum 3 prezentacje. W sposób szczególny jest uwzględniana tematyka:

  1. Opracowanie wybranych biuletynów ICOLD w formie referatów (także pisemna forma do rozpowszechnienia wśród P.T. Członków SKH). Członkom sekcji została udostępniona lista biuletynów do wyboru temat referatu. Oryginalne biuletyny (w wersji elektronicznej) są udostępnione członkom Sekcji przez POLCOLD (polski oddział ICOLD).
  2. Aktualizacja wymagań w zakresie technologii betonów hydrotechnicznych.
  3. Opracowanie wytycznych, instrukcji lub poradnika dotyczącego obliczania betonowych konstrukcji hydrotechnicznych, jako słabo zbrojonych.

Sekcja Konstrukcji Hydrotechnicznych jest współorganizatorem odbywającej się, co rok konferencji: "METODY KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU I ANALIZIE KONSTRUKCJI HYDROTECHNICZNYCH”. Zazwyczaj konferencja odbywa się na przełomie lutego i marca w Korbielowie. Uczestniczy w niej 40 – 50 osób i jest wygłaszanych 25-35 referatów.

Sekcja jest współorganizatorem odbywającej się, co 2 lata konferencji: „Technicznej Kontroli Zapór”.